Organizacja pracy szkoły od poniedziałku 26 października

Od poniedziałku 26 października organizacja pracy szkoły będzie wyglądać następująco:
KLASY I – III:
1. Lekcje i zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej (stacjonarnie w budynku szkoły) zgodnie z planem lekcji z początku roku szkolnego (tym obowiązującym do tej pory).
2. Świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian.
3. Stołówka szkolna pracuje bez zmian (dla klas I – III).
4. Godziny pracy biblioteki szkolnej pozostają bez zmian.
5. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa (w tym zasłanianie ust i nosa w częściach wspólnych budynku).
6. Praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian.

KLASY IV – VIII:
1. Klasy 4 – 8 funkcjonują w trybie zdalnym (nauka on-line).
2. Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji z początku roku szkolnego (tym obowiązującym do tej pory).
3. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalnej. Kontakt z pedagogiem: 895271565 wew. 29, kontakt z psychologiem: 895271565 wew. 44.
4. Konsultacje odbywają się po indywidualnym ustaleniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.
5. Godziny pracy biblioteki szkolnej pozostają bez zmian. Gdyby była potrzeba wypożyczenia lektury szkolnej po godz. 16-tej, należy umówić się telefonicznie z nauczycielem biblioteki: tel. 895271565 wew. 33.
6. W klasach 4 – 8 w e-dzienniku Librus w terminarzu nauczyciel prowadzący dane zajęcia umieszcza tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.
7. Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów na zajęciach jest obecność na zajęciach on-line prowadzonych bezpośrednio z klasą.
8. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym.
Na chwilę obecną powyższe wytyczne obowiązują na okres 2 tygodni, tj. do 8 listopada.

UWAGA! WAŻNE!
Sprzęt komputerowy nie będzie użyczany. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów). TAKIE SĄ WYTYCZNE MEN. W związku z powyższym bardzo proszę o informację od Rodziców, czy będą dzieci, które skorzystają z takiej formy nauki. Powyższą informację proszę przekazać do poniedziałku do godz. 7.00, podając imię i nazwisko oraz klasę dziecka, które będzie korzystać z nauki zdalnej w szkole (proszę nie przekazywać informacji negatywnych, informację przekazują tylko ci Rodzice, których dzieci z podanych wyżej przyczyn będą przychodzić do szkoły). Z takiej formy mogą korzystać dzieci nie objęte kwarantanną ani izolacją domową.

UWAGA! Dzieci do ukończenia 16 roku życia w godzinach 8.00 – 16.00 nie będą mogły wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej.

Może Ci się również spodoba

Skip to content