Rada Rodziców

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Pani Violetta Wiśniewska

adres e-mail: radarodzicow@sp18.olsztyn.pl

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW:

  • uchwalanie regulaminu swojej działalności,
  • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
  • w celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł,
  • uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły,
  • uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu profilaktyki,
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły,
  • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
  • opiniowanie podjęcia działalności organizacji i stowarzyszeń,
  • opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego,
  • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Numer konta bankowego

Rady Rodziców przy SP18:

91 1240 5598 1111 0010 4301 2179.

Skip to content