Prawa i obowiązki

 


PRAWA UCZNIA


Każdy uczeń Szkoły ma prawo do:

 1. Informacji na temat: przysługujących mu praw i obowiązków, zapadających w Szkole decyzji, postępów w nauce i zachowaniu, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, informacji na temat życia szkolnego, bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, bezpłatnej pomocy ppp stosownej do jego potrzeb i możliwości Szkoły.
 2. Bezpłatnej nauki, w tym do: indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, pomocy w przygotowaniu do konkursów i zawodów, reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, indywidualnego toku nauki (po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach).
 3. Wolności i swobody wypowiedzi.
 4. Wolności myśli, sumienia i wyznania.
 5. Wolności od poniżającego traktowania i karania rozumianej jako: zakaz stosowania przemocy fizycznej, poszanowanie godności ucznia, prawo do dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
 6. Bezpiecznych warunków pobytu w Szkole.
 7. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Zapoznania się z programem nauczania i zakresem wymagań na poszczególne oceny.
 9. Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej.
 10. Bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do Samorządu.
 11. Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową.

OBOWIĄZKI UCZNIA


Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek:

 1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
 2. Dbania o wspólne dobro, ład, porządek i mienie Szkoły.
 3. Zmiany obuwia.
 4. Przestrzegania zasad ubierania się na terenie Szkoły.
 5. Wystrzegania się nałogów.
 6. Przestrzegania zasad kultury.
 7. Systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych.
 8. Przestrzegania regulaminów i przepisów BHP obowiązujących na terenie Szkoły.
 9. Przestrzegania praw innych uczniów.
 10. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia.
 11. Dbania o honor Szkoły.
 12. Podporządkowania się poleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu i Rady Rodziców.
 13. Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły oraz innym ludziom.
 14. Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne, uczniów i pracowników Szkoły.
 15. Rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy.
 16. Szanowania symboli narodowych.
 17. Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w Statucie Szkoły.
 18. Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych.
 19. Pomagania kolegom w nauce.
 20. Posiadania legitymacji szkolnej.

Szczegółowy wykaz praw i obowiązków – prawa_i_obowiazki_ucznia_wyciag_ze_Statutu

 

Skip to content