Logopeda

Logopeda: Wanda Karwowska

tel. 895271565 wew. 27

pokój nr 104 (I piętro)

Godziny pracy:

poniedziałek: 10:00 – 14:30

wtorek: 10:00 – 15:00

środa: 10:00 – 14:30

czwartek: 11:00 – 15:30

piątek: 10:00 – 14:30

Zajęcia logopedyczne w szkole skierowane są do dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy. Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie i zespołowo w zależności od rodzaju oraz stopnia nasilenia zaburzeń. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w niezbędne pomoce do ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, do ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń językowych.

Celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy, korekcja wymowy, nauczanie mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowywanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
Do tego celu służą indywidualnie dobierane dla każdego dziecka ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne, kształcące słuch fonemowy oraz usprawniające narządy artykulacyjne. Ćwiczenia te wykonywane są wraz z grami i zabawami utrwalającymi wymowę tj. rebusy, zagadki, układanki, elementy terapii multimedialnej.

Terapią logopedyczną objęci są wszyscy uczniowie klas I – VI, u których stwierdzono wadę wymowy.

W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych, logopedycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz przesiewowych badań logopedycznych prowadzonych przez logopedę w szkole.

We wrześniu logopeda w szkole przeprowadza diagnozę logopedyczną wśród uczniów klas pierwszych

 1. Bada płynność mowy,
 2. Ocenia sprawność aparatu artykulacyjnego,
 3. Sprawdza słuch fonetyczny i fonemowy,
 4. Bada artykulację głosek w izolacji, realizację głosek w wyrazach,
 5. Ocenia poziom analizy głoskowej i sylabowej,
 6. Logopeda łączy dzieci w grupy zbliżone pod względem wady wymowy oraz systematycznie ćwiczy: oddech, artykulację, słuch fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatów, poprawną dykcję, mowę spontaniczną, czytanie i pisanie ze słuchu,
 7. Zajęcia odbywają się systematycznie (raz w tygodniu) i trwają 30 minut, grupy są najczęściej 2 – 4 osobowe,
 8. Dzieci prowadzą zeszyty, w których zapisują lub wklejają ćwiczenia do wykonania w domu,
 9. Sukces terapii zależy od systematycznego udziału dziecka w zajęciach i przede wszystkim od wytrwałej pracy w domu do której powinni włączyć się rodzice.

PLAN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Cel nadrzędny: Kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy.

Cele szczegółowe:

 1. Zapobieganie powstawaniu wad wymowy (prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną),
 2. Rozszerzenie biernego i czynnego słownictwa uczniów,
 3. Doskonalenie motoryki narządów mowy,
 4. Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowy, słownictwa, strony gramatycznej i stylistycznej),
 5. Wywołanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek, czytanie tekstów, nauka wierszyków, opis ilustracji, układanie historyjek obrazkowych,
 6. Doskonalenie funkcji wzrokowo-ruchowo-słuchowych,
 7. Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i innymi specjalistami: uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci, udostępnianie opracowanych materiałów, instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach,
 8. Pedagogizacja rodziców: prelekcje, gazetki, wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka, pokaz ćwiczeń,

Postawienie diagnozy: czyli rozpoznanie zakłóceń lub zaburzeń mowy (przeprowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci przedszkolnych i szkolnych na początku roku, zdiagnozowanie logopedyczne, udostępnienie wyników badań zainteresowanym).

Badanie wstępne: badanie artykulacji wszystkich głosek

Badanie pogłębione: badanie artykulacji danej głoski we wszystkich pozycjach wokalicznych oraz sąsiedztwach fonetycznych oraz tylko w tych pozycjach i sąsiedztwach, w których głoska jest wypowiadana nieprawidłowo

Badanie uzupełniające: badanie budowy i sprawności narządów mownych, słuchu mownego, kinestezji artykulacyjnej, warunków środowiskowych

Terapia logopedyczna: czyli usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej (systematyczne prowadzenie zajęć logoterapii w przedszkolach i szkołach, w małych grupach bądź indywidualnie; prowadzenie przez dzieci zeszytów do zajęć logopedycznych z ćwiczeniami i zaleceniami do utrwalenia w domu).

Etap wstępny i przygotowawczy

 1. Ćwiczenia oddechowe: pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej, nauka oddychania przez nos,
 2. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych: języka, warg, szczęki dolnej, podniebienia miękkiego,
 3. Ćwiczenia fonacyjne: kształtowanie umiejętności modulowania siły i wysokości głosu,
 4. Ćwiczenia słuchu mownego (fonematycznego): wyodrębnianie z potoku mowy- wyrazów, w wyrazach – sylab, w sylabach- głosek, różnicowanie głosek, różnicowanie poprawnego i zaburzonego brzmienia,
 5. Ćwiczenia logorytmiczne (z zakresu techniki ruchu, percepcyjno-ruchowe, muzykowanie).

Etap właściwej pracy korekcyjnej

 1. Wywołanie i utrwalenie głoski oraz automatyzacja prawidłowej wymowy,
 2. Wywołanie głoski w izolacji lub w grupie spółgłoskowej (w przypadku r),
 3. Utrwalenie głoski w sylabach, logotomach, wyrazach (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie), wyrażeniach i zdaniach,
 4. Ćwiczenia utrwalające wywołana głoskę w tekstach, wierszykach, wyliczankach,
 5. Automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej poprzez opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmów kierowanych.

Metody pracy

Metody samoistne:

 1. Metoda usprawniania narządów mowy,
 2. Metoda słuchowa: uwrażliwianie dziecka na dźwięki otoczenia, ćwiczenia słuchu fonematycznego (rozróżnianie głosek wadliwie i prawidłowo realizowanych oraz głosek opozycyjnych),
 3. Metoda wyjaśniania: słowna instrukcja prawidłowego ułożenia narządów mowy,
 4. Metoda wzrokowa: naśladowanie przez dziecko układu artykulacyjnego demonstrowanego przez logopedę,
 5. Metoda czuciowa: metoda kontroli i czucia skórnego,
 6. Metoda naturalna: naśladowanie naturalnych głosów,
 7. Metoda integracji sensorycznej: wykorzystanie jednocześnie pracy wszystkich analizatorów w celu wywołania i utrwalenia prawidłowej głoski – symbolem, rysunkiem.

Metody przekształcające

 1. Metoda substytucyjna: przekształcanie dźwięku pomocniczego, realizowanego prawidłowo- w oczekiwany dźwięk.

Metody niesamoistne

 1. Metoda uczulania: uwrażliwianie miejsc artykulacji za pomocą szpatułki,
 2. Metoda mechaniczna: uzyskiwanie prawidłowego ułożenia narządów mowy z wykorzystaniem szpatułek.

 

Skip to content