Projekty i programy

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020

W ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, nasza szkoła na początku bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Umiejętności uniwersalne ucznia – sukcesem szkoły”, który został pozytywnie rozpatrzony. W wyniku tego otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt o wartości 352 565,47  zł, z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi 299 680,64  zł.

W rezultacie projekt rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2022 roku.

Celem projektu jest:

  • nabycie przez 49 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie (SP) umiejętności uniwersalnych (pracy zespołowej) oraz kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych i ICT) poprzez realizację zajęć prowadzonych metodą projektu,
  • zwiększenie umiejętności i wiedzy 19 nauczycieli SP w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających i rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe oraz w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez realizację szkoleń/kursów,
  • podniesienie jakości kształcenia placówki

w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2022 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku.

dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020

 

 

Skip to content