Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Informujemy, że dzieci z rodzin pegeerowskich mogą otrzymać wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

​​1. Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
2. Ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
3. Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Do aplikowania w naborze uprawniona jest gmina, której wniosek zostanie sporządzony w oparciu o oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, który:

1. zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
2. jest członkiem rodziny, w której krewny w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
3. nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W związku z informacją uzyskaną z rządowej infolinii dotyczącej wsparcia dla dzieci z rodzin pegeerowskich informujemy, że oświadczenie mogą składać rodzice tych uczniów, którzy to uczniowie spełniają wszystkie powyższe trzy kryteria JEDNOCZEŚNIE.

wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

zgoda-na-przetwarzanie-danych_osobowych

Link do strony Konkursu Grantowego: https://liblink.pl/LrL13p746n

Wypełnione oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć do sekretariatu szkoły DO PONIEDZIAŁKU 25 października 2021 r. do godz. 8.00. Oświadczenie można też wrzucić do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu głównym górnym do szkoły.

Może Ci się również spodoba

Skip to content