RODO

Klauzula_informacyjna   |    Przepisy dot. danych osobowych 

Ochrona danych osobowych – informacja Dyrektora szkoły Szkole Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego, ul. Żytnia 7, 10-822 Olsztyn;
2) inspektorem ochrony danych (do dnia 25.05.2018 r. administratorem bezpieczeństwa informacji) w Szkole Podstawowej nr 18 im. Orła Białego Olsztynie jest Pan Dariusz Chojnacki, tel. kontaktowy: 579 283 623, e-mail: iod_sp18@odopomoc24.olsztyn.pl;
3) dane osobowe przetwarzane w są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji zadań statutowych szkoły;
4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
6) dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie będą przechowywane jedynie rzez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Szkole Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przysługuje prawo żądania od Dyrektora Szkoły dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
10) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.– przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy;
12) dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Dyrektor Szkoły
Marzenna Życzko

Skip to content