Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie od 15 marca do 26 marca 2021 r. (do godz. 15.00), przy czym dokumenty można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

 • poprzez stronę internetową www.edukacja.olsztyn.eu
 • pobierając druk zgłoszenia lub wniosku ze strony internetowej szkoły
 • druki zgłoszenia/wniosku można otrzymać w szkole (przy wejściu do szatni obok dyżurki woźnych oraz  w sekretariacie).

Do klasy I na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:

 1. W roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014 r.),
 2. W roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w 2015 r.) i w roku szkolnym 2020/2021 korzysta z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Przyjmowanie dzieci do klasy I będzie przebiegało poprzez:

 1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
 2. Złożenie wniosku i udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w tej szkole – przyjmowane są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

Zgłoszenie do kl. I SP

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, do której rekrutują, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej”. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane załączniki.

Wniosek do kl. I SP

Załączniki do wniosku

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • od 15 marca do 26 marca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku
 • od 29 marca do 1 kwietnia 2021 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 • 2 kwietnia 2021 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 6 kwietnia do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (dotyczy WYŁĄCZNIE DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY, tj. tych, dla których były składane wnioski)
 • 12 kwietnia 2021 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Dokumenty podpisują oboje rodzice (jeżeli jest taka możliwość).

Informator dla rodziców – elektroniczna rekrutacja

Informator dla rodziców

UWAGA: razem z rekrutacją do klasy pierwszej odbywają się również zapisy dzieci na świetlicę na rok szkolny 2021/2022.  

karta zgłoszenia do świetlicy_2021_2022

Wypełnione i podpisane dokumenty proszę wrzucić do skrzynki na korespondencję, znajdującą się obok górnego wejścia do szkoły (dostępna całodobowo) lub do urny, która znajduje się w szkole w szatniach przy dyżurce woźnych (urna dostępna do godz. 15.00). Dokumenty można też zeskanować i przesłać do sekretariatu szkoły na adres: sp18olsztyn@gmail.com

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content