Pedagog | Psycholog

Psycholog i pedagog we współczesnej szkole…

Główną ideą pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole jest, to, że zarówno psycholog i pedagog są inicjatorami działań na rzecz optymalizacji procesu wychowania, a nie tylko podejmowanie doraźnych interwencji w sytuacji problemowej lub konfliktowej. Nasze działania adresujemy do wszystkich stron tworzących system szkolny: dyrekcji, rodziców i uczniów, a nawet personelu administracyjnego.

 

Zadania psychologa:

prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Zadania pedagoga:

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

(fragment z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. – aby przeczytać całe rozporządzenie)

 

Pedagog: Anna Jaguszewska (pokój 201, II piętro),

Tel.: 895271565 wew. 29

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 8.00 – 15.00
Wtorek: 8.00 – 13.30
Środa: 11.45 – 14.45
Czwartek: 9.00 – 13.30, 14.30 – 16.00
Piątek: 8.00 – 12.30

 

Psycholog: Aleksandra Barańska (pokój 201, II piętro),

Tel.: 895271565 wew. 29

Godziny pracy:

Wtorek: 8.00 – 14.30
Środa: 8.00 – 14.30
Czwartek: 8.00 – 12.00

Skip to content