Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
STOSOWANA W SYTUACJI ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE TE DOTYCZĄ

Uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnicząca/y Rady Rodziców Szkoły
2. Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie zwany dalej Administratorem.
3. Administrator lub osoba go zastępująca prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
4. Osobą do kontaktów w zakresie ochrony danych osobowych u Administratora jest Pan Dariusz Chojnacki, tel. 579 283 623, odosp18@sh216883.website.pl
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Rady
6. Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie i nie będą udostępniane
7. innym odbiorcom, za wyjątkiem członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie
8. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest działalność ustawowa Rady
9. Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie i uchwały Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie
Na podstawie przepisów RODO posiada Pani/Pan następujące prawa:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
• profilowaniu,
• Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez Radę Rodziców przez okres 1 roku, a następnie protokolarnie zniszczone, z wyjątkiem sytuacji wymagającej ich archiwizacji zgodnie z obowiązującymi w placówce oświatowej na podstawie obowiązujących przepisów.

Skip to content