Innowacje

Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego „Od małego na całego – spełniając piłkarskie marzenia”.

Rodzaj programu: to innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotu „wychowanie fizyczne” w Szkole Podstawowej nr 18 w Olsztynie, której głównym celem jest praca z uczniami zainteresowanymi uprawianiem piłki nożnej oraz kształtowanie postaw świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Klasa realizuje szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej i skupia uczniów chcących rozwijać swoje pasje w tym zakresie. Program zawiera niezbędne treści z zakresu podstawy programowej, rozszerzone o treści specjalistyczne z zakresu piłki nożnej. Program realizowany jest w ramach dodatkowych godzin wychowania fizycznego. Autorami innowacji są Pan Piotr Żurawel oraz Pan Michał Trzeciakiewicz. Początek realizacji innowacji przypada na wrzesień 2019 r., a koniec na czerwiec 2022 r. Programem są objęci uczniowie jednej z klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 z kontynuacją w klasie II i III.

Wprowadzenie innowacji ma na celu:

 • stworzenie uczniom warunków do nabywania szeregu umiejętności i wiadomości z zakresu piłki nożnej,
 • wychowanie poprzez sport, w tym grę w piłkę nożną, łączenie celów edukacyjnych i sportowych,
 • przygotowanie uczniów do dalszej specjalizacji sportowej,
 • redukcję stresu oraz rozwój umiejętności relaksacji, wzrost motywacji do działania na rzecz siebie i innych,
 • integrację zespołu klasowego i środowiska sportowego.

Cele edukacyjne:

 • zakorzenienie w uczniu odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną oraz wyzwolenie potrzeby współzależności zdrowia fizycznego z rozwojem intelektualnym, psychicznym, społecznym i duchowym,
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, prawidłowej pracy układu krążeniowego, oddechowego, nerwowego, podnoszenie poziomu ich wydajności,
 • przygotowanie organizmu do funkcjonowania w środowisku i klimacie, w którym przyszło uczniowi się rozwijać poprzez zajęcia w warunkach naturalnych (teren, powietrze, słońce),
 • badanie uzdolnień motorycznych zgodnie z potrzebami i możliwościami indywidualnymi ucznia,
 • poznanie i nabycie wiedzy i umiejętności ruchowych, umożliwiających uczestnictwo w formach aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej,
 • współdziałanie w zespole, akceptacja siebie i innych, stosowanie zasady „fair play”, poszukiwanie barier swoich możliwości,
 • rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w szkole, wprowadzenie w pogodny nastrój,
 • wyrabianie poczucia własnej wartości, kultury osobistej oraz szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych.

Dostępność zajęć:

 • innowacja obejmuje szkolne zajęcia edukacyjne, tj. wychowanie fizyczne prowadzone w ramach planu lekcyjnego szkoły,
 • dostosowanie programu do potrzeb i zainteresowań uczniów piłką nożną,
 • zajęcia prowadzone są w grupie dziewczynek i chłopców klasy pierwszej.

Baza szkoleniowa:

 • pełnowymiarowe boisko na terenie szkoły,
 • sala gimnastyczna,
 • zaplecze – szatnie, magazyn, węzeł sanitarny,
 • urozmaicony teren w pobliżu szkoły, pozwalający na realizację zajęć ogólnorozwojowych.

Treści kształcenia:

 • Wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piłkę nożną.
 • Opanowanie umiejętności piłkarskich wystarczających do przeżywania radości z uczestnictwa w małych grach.
 • Wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki.
 • Wszechstronne szkolenie ruchowe.
 • Szkolenie ukierunkowane na rozwój umiejętności piłkarskich – techniki indywidualnej związanej z kształtowanie koordynacji ruchowej i „czuciem piłki”, zachęcaniem do gry obunóż.
 • Rozwijanie umiejętności gry poprzez kształtowanie zasad taktyki indywidualnej.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Określenie uzdolnień do gry w piłkę nożną poprzez grę na wielu pozycjach taktycznych w zespole.

Skip to content