Informacje o naborze

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie do 26 marca 2021 r. (do godz. 15.00), przy czym dokumenty można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  • pobrać druki zgłoszeń lub wniosków w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły, wypełnić je ręcznie i złożyć w sekretariacie – zgłoszenie lub wniosek można złożyć osobiście, wrzucić do skrzynki znajdującej się przy górnym wejściu do szkoły, wrzucić do urny, która znajduje się w szatni przy dyżurce lub przesłać skan na adres: sp18olsztyn@gmail.com 
  • od 15 marca będzie można złożyć zgłoszenie lub wniosek za pomocą elektronicznej platformy do spraw rekrutacji 

Do klasy I na rok szkolny 2021/2022 może być przyjęte dziecko, które:

  1. W roku 2021 kończy 7 lat (urodzone w 2014 r.),
  2. W roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w 2015 r.) i w roku szkolnym 2020/2021 korzysta z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Przyjmowanie dzieci do klasy I będzie przebiegało poprzez:

  1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
  2. Złożenie wniosku i udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, które ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w tej szkole – przyjmowane są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej” – Zgłoszenie do kl. I SP.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, do której rekrutują, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej„. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane załączniki.

Wniosek do kl. I SP

Załączniki do wniosku

Dokumenty podpisują oboje rodzice (jeżeli jest taka możliwość).

Informator dla rodziców

UWAGA: razem z rekrutacją do klasy pierwszej odbywają się również zapisy dzieci na świetlicę na rok szkolny 2021/2022.  

karta zgłoszenia do świetlicy_2021_2022

 

 
 
Skip to content