Informacje o naborze

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie od 14 do 25 marca 2022 r. (do godz. 15.00), przy czym dokumenty można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  • pobrać druki zgłoszeń lub wniosków w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły, wypełnić je i złożyć w sekretariacie – zgłoszenie lub wniosek można złożyć osobiście lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy górnym wejściu do szkoły,
  • wypełnić zgłoszenie lub wniosek za pomocą elektronicznej platformy do spraw rekrutacji

    www.edukacja.olsztyn.eu – takie zgłoszenie/wniosek również należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu (zgłoszenia/wnioski podpisane w systemie do spraw rekrutacji podpisem elektronicznym nie muszą być drukowane i dostarczane do sekretariatu).

Do klasy I na rok szkolny 2022/2023 może być przyjęte dziecko, które:

  1. W roku 2022 kończy 7 lat (urodzone w 2015 r.),
  2. W roku 2022 kończy 6 lat (urodzone w 2016 r.) i w roku szkolnym 2021/2022 korzysta z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną (w przypadku dzieci z rocznika 2016 konieczne jest złożenie do dyrektora szkoły wniosku o wyrażenie zgody na wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z przedszkola o uczęszczaniu dziecka lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

Przyjmowanie dzieci do klasy I będzie przebiegało poprzez:

  1. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej – te dzieci przyjmowane są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”
  2. Złożenie wniosku i udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami – kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, do której rekrutują, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej„. Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane załączniki.

Dokumenty podpisują oboje rodzice.

Zgłoszenie do klasy pierwszej – dla obwodowych (pdf)

Zgłoszenie do klasy pierwszej – dla obwodowych (word)

Wniosek do klasy pierwszej – dla kandydata spoza obwodu (pdf)

Wniosek do klasy pierwszej – dla kandydata spoza obwodu (word)

Załączniki do wniosku – dla kandydata spoza obwodu

UWAGA: razem z rekrutacją do klasy pierwszej odbywają się również zapisy dzieci na świetlicę na rok szkolny 2022/2023.  

karta zgłoszenia do świetlicy_2022_2023

Zapraszamy na Dzień Otwarty – 5 marca 2022 r. – szczegóły na plakacie: Dzień_Otwarty_plakat

 
 
Skip to content